ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Çevre danışmanlık uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete ‘de Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Çevre Danışmanlık bu kapsamda verilen bir hizmettir.

Bu yönetmelik 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giriştir. Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

 • Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir)
 •  Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir ) ayrılmıştır.
 • Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.
 • Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almayan faaliyetler bağlı bulundukları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden kapsam dışı görüş yazısı almakla yükümlüdürler.

Kapsama giren faaliyetler ise; aşağıda yazılı bulunan konulardan hangisine tabi iseler o kapsamda/ kapsamlarda çevre izin veya izin lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması,
 • Geçiçi Faaliyet Belgelerinin Alınması,
 • Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması,
 • Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması,
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,
 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının Yapılması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,
 • Atıksu Görüş Yazısı / Deşarj İzin Belgelerinin Alınması,
 • Kütle Denge Tablolarının Doldurulması / Tesis Yetkilililerine Yönelik Eğitim Çalışmaları,
 • ÇED Görüş Yazılarının Alınması,
 • Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma,
 • Yasal Şartlar Tablolarının Hazırlanması,
 • Atık Sahalarının İlgili Mevzuatlara Uygun Oluşturulmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri,
 • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Planlama ve Eğitim Hizmeti,
 • Atık Gönderim Çalışmalarının Organizasyonu,

ÇED Kapasite Artışları

 1. “KAPSAM DIŞI YAZISI” bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi+ kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek II listesinde belirtilen eşik değer üzerinde kalıyor ise PTD hazırlatılması gerekmektedir. Ek I deki eşik değer üzerinde kalıyorsa ÇED Başvuru Dosyası hazırlatılmalıdır.

 1. “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” (Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek II kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.

 1. “ÇED OLUMLU” (ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek I kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise  sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

– Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.